Smart Choice Properties

Политика за поверителност

Видове събрани данни

Сред типовете лични данни, които това приложение събира самостоятелно или чрез трети страни, има: „бисквитки“, данни за сърфиране и използване, имейл и парола. Други събрани лични данни могат да бъдат описани в други раздели на тази политика за поверителност или чрез специален текст с обяснения, който е в контекста на събирането на данни. Личните данни могат да се предоставят свободно от потребителя или да се събират автоматично при използване на това приложение. Всяко използване на „бисквитки“ – или други инструменти за проследяване – от това приложение или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от това приложение, освен ако не е посочено друго, служи за идентифициране на потребители и запомняне на техните предпочитания, с единствената цел да предоставя услугата, изисквана от Потребител. Непредоставянето на определени лични данни може да направи невъзможно това приложение да предоставя услугите си. Потребителят поема отговорност за личните данни на трети страни, публикувани или споделени чрез това приложение и декларира, че има право да ги съобщава или излъчва, като по този начин освобождава администратора на данни от всякаква отговорност. Допълнителна информация за събиране и обработка на данни

Правни действия

Личните данни на потребителите могат да бъдат използвани за правни цели от Администратора на данни, в Съда или на етапите, водещи до евентуални правни действия, произтичащи от неправилно използване на това Приложение или свързаните с него услуги.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията в тази политика за поверителност, това приложение може да предостави на потребителя контекстуална информация относно определени услуги или събирането и обработката на лични данни.

Системни дневници и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката, това приложение и всякакви услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействието с това приложение (системни регистрационни файлове) или да използват за тази цел други лични данни (като IP адрес). Информация, която не се съдържа в тази политика. Повече подробности относно събирането или обработката на лични данни могат да бъдат поискани от Администратора на данни по всяко време на използване на неговата информация за контакт.

Правата на потребителите

Потребителите имат право по всяко време да знаят дали техните данни са съхранени и могат да се консултират с администратора на данни, за да научат за тяхното съдържание и произход, да проверят тяхната точност или да поискат те да бъдат допълнени, отменени, актуализирани или коригирани, или за превръщането им в анонимен формат или за блокиране на всякакви данни, държани в нарушение на закона, както и да се противопоставят на третирането им по всякакви законни причини. Исканията трябва да се изпращат на Администратора на данни на посочената по-долу информация за контакт Smart Choice Estate Ltd smartchoiceestate@gmail.com

Промени в тази политика за поверителност

Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница. Силно се препоръчва да проверявате тази страница често, като се позовавате на датата на последната промяна, посочена в долната част. Ако Потребител възразява срещу някоя от промените в Политиката, Потребителят трябва да преустанови използването на това Приложение и може да поиска от Администратора на данни да изтрие Личните данни. Освен ако не е посочено друго, действащата тогава политика за поверителност се прилага за всички лични данни, които Администраторът на данни има за Потребителите.

Информация за тази политика за поверителност

Администраторът на данни носи отговорност за тази политика за поверителност, изготвена, започвайки от модулите, предоставени от Smart Choice Estate Ltd и хоствани на сървърите на Smart Choice Estate Ltd.

Compare